Plus

Zmiana formy prawnej

Polkomtel Spółka z o.o. (dawniej Polkomtel S.A.) oświadcza, że w dniu 7 maja 2012 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy wpisał do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000419430. przekształcenie Polkomtel Spółki Akcyjnej w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Stroną umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, począwszy od dnia 7 maja 2012 r., jest Polkomtel Spółka z o.o.

Ilekroć w treści umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym w innych wzorcach umownych (w szczególności w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych, w regulaminach promocji oraz w cenniku), a także we wszelkich innych dokumentach lub informacjach dotyczących praw i obowiązków klientów, wskazuje się "Polkomtel S.A.", postanowienia tych wzorców i innych dokumentach lub informacji dotyczą wprost Polkomtel Spółki z o.o.